Farmanews.com

Notas de Prensa  

10 de mayo de 2013
Coincidint amb el dia internacional de la infermeria, el proper 12 de maig, l’associació d’infermeria familiar i comunitària (aificc) es posiciona reclamant l’aprovació del decret que des del 2009 està pendent de tramitació i que els permet prescriure fàrmacs.

La infermera d′Atenció Primària reclama que s′aprovi el decret que els hi permet prescriure medicaments

10 Maig 2013.  Per Núria Forn, presidenta de l′AIFICC, que compta gairebé amb 1.000 associats "és imprescindible que s’aprovi ja el Decret. La prescripció és una competència amb la que estem segurs/es que millorarem l′adequació en la utilització d′alguns productes sanitaris, disminuint clarament el cost sanitari". 

A més, la presidenta de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària recorda que "la nostra capacitat resolutiva en l′atenció primària és altíssima, diferents estudis parlen d′una resolució satisfactòria en el 80% de les consultes urgents de primària ateses per la infermera d’atenció primària. És per això que considerem que és el moment de donar un pas endavant i disposar de més autonomia de decisió, incloent la capacitat de prescripció de fàrmacs ". 

De fet, aquesta és una demanda que el col·lectiu d′infermeres demana des de fa temps. La infermera familiar i comunitària té un paper fonamental dins el sistema sanitari,  realitzant una important tasca tant a la consulta, com a l’ atenció domiciliària, com a l’atenció a la comunitat.

 

Les activitats de la infermeria de primària 

La infermera de primària està present en els centres de salut des de l′any 1984 amb la reforma de l′Atenció Primària a Espanya. A Catalunya actualment hi ha unes 5.000 infermeres que treballen en l′atenció primària, un 80% ho fa en CAPs de l′Institut Català de la Salut i un 20% en altres institucions sanitàries. 

Aquestes professionals són una peça clau en el sistema català de salut. És l′agent responsable de la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. Elvira García, portaveu de l′AIFICC defineix la seva tasca assistencial com "un continum assistencial perquè fem seguiment de les persones des del naixement fins a la mort". 

Les seves tasques es reparteixen fonamentalment entre la consulta, el domicili i l′atenció comunitària. A la consulta atenen persones amb malalties cròniques, amb patologies complexes, fan cures de nafres i ferides, ajuden a la deshabituació del tabac o realitzen, entre d′altres tasques, proves com: espirometries, anàlisi de sang, etc. 

L′atenció en domicili suposa una tasca important per a la infermera de primària, ja que un 20% de la població que tenen assignada major de 75 anys ha de ser visitada a domicili perquè són pacients que solen presentar importants problemes de mobilitat. 

També fan promoció de la salut i prevenció de la malaltia, mitjançant intervencions educatives en espais comunitaris, participen en el programa Salut i Escola del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, o ofereixen a grups de persones amb problemes de salut educació sobre la seva malaltia

L’especialitat d’infermeria familiar i comunitària 

La importància de la infermeria familiar i comunitària, ho demostra el reconeixement com a especialitat que ha donat com a fruit la primera promoció d’especialistes en infermeria familiar i comunitària aquest any. De fet, només hi ha 5 especialitats reconegudes, una d’elles la d’infermeria familiar i comunitària. Les altres són: ginecologia, pediatria, del treball i salut mental. 

En aquesta primera promoció hi ha 132 especialistes en infermeria familiar i comunitària a tot l’Estat, 18 d’elles a Catalunya.

 

Sobre AIFICC 

L’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària (AIFICC) neix l’any 1996 amb una clara vocació científica. Entre els seus objectius: aglutinar, estructurar i unificar criteris entre els professionals d′infermeria familiar i comunitària en defensa dels seu interessos i de la seva professió. Amb prop de 1.000 socis/es, l’AIFICC s’organitza en 12 grups de treball que faciliten el desenvolupament professional i científic dels seus associats.


________________________________________________________________________________________

 

Coincidiendo con el Día Internacional de la Enfermería, el próximo 12 de mayo, la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria (AIFICC) se posiciona reclamando la aprobación del Decreto que desde 2009 está pendiente de tramitación y que les permite prescribir fármacos.

LA ENFERMERA DE ATENCIÓN PRIMARIA RECLAMA QUE SE APRUEBE EL DECRETO QUE LES PERMITE PRESCRIBIR MEDICAMENTOS

10 Mayo 2013. Para Nuria Forn, presidenta de la AIFICC, que cuenta con 1.000 asociados "es imprescindible que se apruebe ya el Decreto. La prescripción es una competencia con la que estamos seguros/as que mejoraremos la adecuación en la utilización de algunos productos sanitarios, disminuyendo claramente el coste sanitario".

Además, la presidenta de la Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria recuerda que "nuestra capacidad resolutiva en atención primaria es altísima, distintos estudios hablan de una resolución satisfactoria en el 80% de las consultas urgentes de primaria atendidas por la enfermera de atención primaria. Es por ello que consideramos que es el momento de dar un paso adelante y disponer de más autonomía de decisión, incluyendo la capacidad de prescripción de fármacos".

De hecho, esta es una demanda que el colectivo de enfermeras pide desde hace tiempo. La enfermera familiar y comunitaria tiene un papel fundamental dentro del sistema sanitario, realizan una importante labor tanto en la consulta, como en la atención domiciliaria, como en la atención a la comunidad.

Las actividades de la enfermería de primaria La enfermera de primaria está presente en los centros de salud desde el año 1984 con la reforma de la Atención Primaria en España. En Cataluña actualmente hay unas 5.000 enfermeras que trabajan en la atención primaria, un 80% lo hace en CAPs del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y un 20% en otras instituciones sanitarias.

Estas profesionales son una pieza clave en el sistema catalán de salud. Es el agente responsable de la promoción de la salud y la prevención de las enfermedades. Elvira García, portavoz de la AIFICC define su tarea asistencial como "un continum asistencial porque hacemos seguimiento de las personas desde el nacimiento hasta la muerte". Sus tareas se reparten fundamentalmente entre la consulta, el domicilio y la atención comunitaria. En la consulta atienden a personas con enfermedades crónicas, con patologías complejas, hacen curas de llagas y heridas, ayudan a la deshabituación del tabaco o realizan, entre otras tareas, pruebas como: espirometrías, análisis de sangre, etc.

La atención en domicilio supone una tarea importante para la enfermera de primaria, ya que un 20% de la población que tienen asignada mayor de 75 años debe ser visitada a domicilio porque son pacientes que suelen presentar importantes problemas de movilidad.

Més informació: Premsa AIFICC. Ester Duran 659 77 27 95 eduran@salutmedia.net También hacen promoción de la salud y prevención de la enfermedad, mediante intervenciones educativas en espacios comunitarios, participan en el programa Salud y Escuela del Departamento de Salud de la Generalidad de Cataluña, y ofrecen a grupos de personas con problemas de salud educación sobre su enfermedad

La especialidad de enfermería familiar y comunitaria
La importancia de la enfermería familiar y comunitaria, lo demuestra el reconocimiento como especialidad que ha dado como fruto la primera promoción de especialistas en enfermería familiar y comunitaria este año. De hecho, sólo hay 5 especialidades reconocidas, una de ellas la de enfermería familiar y comunitaria. Las otras son: ginecología, pediatría, del trabajo y salud mental.

En esta primera promoción hay 132 especialistas en enfermería familiar y comunitaria en todo el Estado, 18 de ellas en Cataluña.

Sobre AIFICC
La Asociación de Enfermería Familiar y Comunitaria (AIFICC) nace en el año 1996 con una clara vocación científica. Entre sus objetivos: aglutinar, estructurar y unificar criterios entre los profesionales de enfermería familiar y comunitaria en defensa de sus intereses y de su profesión. Con cerca de 1.000 socios / as, AIFICC organiza en 12 grupos de trabajo que faciliten el desarrollo profesional y científico de sus asociados.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2018, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.