Farmanews.com

Notas de Prensa  

Oncología. 02 de junio de 2014

Oncòlegs de l´Hospital del Mar demostren que una sola biòpsia és insuficient per determinar el tractament del càncer de pulmó

Els resultats de l’estudi suposen un canvi en el desenvolupament de fàrmacs inhibidors del gen anomenat MET, vinculat al càncer de pulmó de pitjor pronòstic

Les conclusions del treball comporten també modificacions en el disseny dels assaigs clínics que busquen noves teràpies per aturar el procés cancerigen per aquest tipus de càncer de pulmó i per altres tumors com els glioblastomes del cervell o els tumors gàstrics

La recerca s’ha presentat al congrés de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO) on participen més de 25.000 especialistes en oncologia de tot el món

Barcelona, a 2 de juny.- Un estudi de l’Hospital del Mar liderat per Edurne Arriola del Servei d’Oncologia del Hospital del Mar i coordinadora de la Unitat Funcional de Càncer de Pulmó ha demostrat que una sola biòpsia és insuficient per determinar amb precisió aquest gen i establir el tractament més adient. Aquests resultats suposen un canvi en l’estratègia que es feia servir fins ara per al disseny d′assaigs clínics amb inhibidors de MET i un pas endavant en el coneixement del càncer de pulmó i la personalització del seu tractament.   

El treball s’ha presentat durant el 50è congrés de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO) amb altres 12 estudis d’investigadors de l’Hospital del Mar. La trobada que es celebra a Chicago (Estats Units) fins al 3 de Juny és una de les més importants del món i ha reunit a més de 25.000 especialistes en oncologia. 

Al contrari de la quimioteràpia, que ataca a totes les cèl·lules tumorals, les teràpies dirigides es centren en bloquejar gens específics relacionats amb el desenvolupament dels tumors. El gen MET és un gen implicat en la proliferació i la migració cel·lular en un ampli espectre de càncers humans. El desenvolupament de fàrmacs per bloquejar-ho, com ara els inhibidors de MET, és una de les teràpies que s’estan estudiant per aturar el procés cancerigen. Aquesta estratègia personalitzada requereix un coneixement molt precís de totes les mutacions i anormalitats del tumor a nivell molecular. 

En aquest estudi els investigadors han analitzat 127 mostres de 120 pacients de càncer de pulmó, la majoria (90%) adenocarcinomes, amb una mitjana d’edat de 66 anys. Les mostres estudiades provenien de diferents parts del tumor i els investigadors van analitzar l’expressió i l’amplificació -la quantitat de repeticions- del gen MET, aspectes implicats en el desenvolupament tumoral.  Els resultats van mostrar diferències en quant a la caracterització de l’activitat del gen segons la procedència de la biòpsia. “Aquestes dades impliquen que la determinació de MET, necessària per tal de dissenyar una teràpia adequada, pot ser enganyosa si ens basem en l′estudi d′una única biòpsia, que és el que fem habitualment amb el càncer de pulmó. Necessitem altres eines que ens ajudin a predir l’estat de MET en un tumor, com per exemple marcadors de sèrum, marcadors més específics en tumors o proves d’imatge metabòliques”, explica Edurne Arriola. 

Aquesta conclusió pot tenir una repercussió immediata en el disseny d’assaigs clínics amb fàrmacs dirigits a bloquejar l’activitat de MET, especialment en l’elecció dels pacients més adients per beneficiar-se  del tractament “Recentment han fracassat dos assajos amb inhibidors de MET i això podria ser degut a que els estudis del marcador MET s’han realitzat amb una sola biòpsia. Cal tornar a avaluar els criteris de selecció de pacients per rebre aquestes teràpies”, apunta la investigadora. 

A més, aquesta investigació podria aplicar-se a tumors localitzats en altres parts del cos. “En altres tumors glioblastomes o els tumors gàstrics també s’estan testejant els inhibidors de MET i per tant, tot i que no tenim dades sobre l’heterogeneïtat d’aquest tumors, és molt probable que els resultats siguin similars als del càncer de pulmó”, explica la investigadora. 

El repte que es plantegen ara els investigadors és “identificar un biomarcador que ens permeti saber quins pacients es beneficien dels inhibidors de MET i quins no, per poder definir millor i personalitzar els tractaments, tenint en compte que una petita biòpsia no representa l’estat general del tumor”, conclou Edurne Arriola.   

El càncer de pulmó és el més freqüent del món, amb aproximadament 1.400.000 nous casos a l′any. A Espanya, representa el 16,6% de tots els tumors entre els homes i el 7,6% entre les dones. Entre el 80-90% dels càncers de pulmó es donen en fumadors, o en persones que han deixat de fumar recentment. L’adenocarcinoma és un tipus de càncer de pulmó que representa aproximadament el 40% dels càncers de pulmó i sol aparèixer més entre les dones i localitzar-se en zones més perifèriques dels pulmons.

_____________________

Oncólogos del Hospital del Mar demuestran que una sola biopsia es insuficiente para determinar el tratamiento del cáncer de pulmón

 

Los resultados del estudio suponen un cambio en el desarrollo de fármacos inhibidores del gen llamado MET, vinculado al cáncer de pulmón de peor pronóstico

Las conclusiones del trabajo conllevan también modificaciones en el diseño de los ensayos clínicos que buscan nuevas terapias para detener el proceso cancerígeno para este tipo de cáncer de pulmón y para otros tumores como los glioblastomas del cerebro o los tumores gástricos

La investigación se ha presentado en el congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) que participan más de 25.000 especialistas en oncología de todo el mundo

 

Barcelona, ??2 de junio.- Un estudio del Hospital del Mar liderado por Edurne Arriola del Servicio de Oncología del Hospital del Mar y coordinadora de la Unidad Funcional de Cáncer de Pulmón ha demostrado que una sola biopsia es insuficiente para determinar con precisión este gen y establecer el tratamiento más adecuado. Estos resultados suponen un cambio en la estrategia que se utilizaba hasta ahora para el diseño de ensayos clínicos con inhibidores de MET y un paso adelante en el conocimiento del cáncer de pulmón y la personalización de su tratamiento.

El trabajo se ha presentado durante el 50º congreso de la Sociedad Americana de Oncología Clínica (ASCO) con otros 12 estudios de investigadores del Hospital del Mar. El encuentro que se celebra en Chicago (Estados Unidos) hasta el 3 de Junio ??es una de los más importantes del mundo y ha reunido a más de 25.000 especialistas en oncología.

Al contrario de la quimioterapia, que ataca a todas las células tumorales, las terapias dirigidas se centran en bloquear genes específicos relacionados con el desarrollo de los tumores. El gen MET es un gen implicado en la proliferación y la migración celular en un amplio espectro de cánceres humanos. El desarrollo de fármacos para bloquearlo, como los inhibidores de MET, es una de las terapias que se están estudiando para detener el proceso cancerígeno. Esta estrategia personalizada requiere un conocimiento muy preciso de todas las mutaciones y anormalidades del tumor a nivel molecular.

En este estudio los investigadores han analizado 127 muestras de 120 pacientes de cáncer de pulmón, la mayoría (90%) adenocarcinomas, con una media de edad de 66 años. Las muestras estudiadas provenían de diferentes partes del tumor y los investigadores analizaron la expresión y la amplificación -la cantidad de repeticiones- del gen MET, aspectos implicados en el desarrollo tumoral. Los resultados mostraron diferencias en cuanto a la caracterización de la actividad del gen según la procedencia de la biopsia. "Estos datos implican que la determinación de MET, necesaria para diseñar una terapia adecuada, puede ser engañosa si nos basamos en el estudio de una única biopsia, que es lo que hacemos habitualmente con el cáncer de pulmón. Necesitamos otras herramientas que nos ayuden a predecir el estado de MET en un tumor, como por ejemplo marcadores de suero, marcadores más específicos en tumores o pruebas de imagen metabólicas", explica Edurne Arriola.

Esta conclusión puede tener una repercusión inmediata en el diseño de ensayos clínicos con fármacos dirigidos a bloquear la actividad de MET, especialmente en la elección de los pacientes más adecuados para beneficiarse del tratamiento. "Recientemente han fracasado dos ensayos con inhibidores de MET y esto podría ser debido a que los estudios del marcador MET han realizado con una sola biopsia. Hay que volver a evaluar los criterios de selección de pacientes para recibir estas terapias", apunta la investigadora.

Además, esta investigación podría aplicarse a tumores localizados en otras partes del cuerpo. "En otros tumores glioblastomas o los tumores gástricos también se están testeando los inhibidores de MET y por tanto, aunque no tenemos datos sobre la heterogeneidad de este tumores, es muy probable que los resultados sean similares a los del cáncer de pulmón", explica la investigadora.

El reto que se plantean ahora los investigadores es "identificar un biomarcador que nos permita saber qué pacientes se benefician de los inhibidores de MET y cuáles no, para poder definir mejor y personalizar los tratamientos, teniendo en cuenta que una pequeña biopsia no representa el estado general del tumor", concluye Edurne Arriola.

El cáncer de pulmón es el más frecuente del mundo, con aproximadamente 1.400.000 nuevos casos al año. En España, representa el 16,6% de todos los tumores entre los hombres y el 7,6% entre las mujeres. Entre el 80-90% de los cánceres de pulmón se dan en fumadores o en personas que han dejado de fumar recientemente. El adenocarcinoma es un tipo de cáncer de pulmón que representa aproximadamente el 40% de los cánceres de pulmón y suele aparecer más entre las mujeres y localizarse en zonas más periféricas de los pulmones.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2018, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.