Farmanews.com

Notas de Prensa  

Salud mental. 13 de junio de 2014

La participació del malalt mental, centre del nou model per la recuperació i el benestar

El nou model d′atenció en psiquiatria posa més èmfasi en l’auto capacitació de la persona que en l’objectiu de l’absència dels símptomes. Aconseguir el maneig de la malaltia i viure amb el major grau de benestar possible són elements claus per a la recuperació 

La participació del malalt en la docència i en la recerca en salut mental esdevé la gran aportació que els usuaris poden fer des de la seva experiència personal i constitueix una entusiasta força per a crear el clima de confiança i implicació idonis per a la recuperació.

Barcelona, 13 de juny de 2014 - Els propers dies 16 i 17 de juny tindrà lloc a Barcelona la Jornada Internacional "Participació dels usuaris: un element essencial per a la millora efectiva de la salut mental", organitzades per ENTER Mental Health amb la col·laboració de l’Institut de Neuropsiquiatria i Addiccions de l’Hospital del Mar  Salut Mental Catalunya i l′Associació Espanyola de Neuropsiquiatria. 

La Jornada, adreçada a professionals, docents i usuaris, presenta una gran varietat d’experiències que tenen en comú la presència de l′usuari com a col·laborador i protagonista, i tenen lloc en un marc universitari, professional i de recerca, un entorn en el qual no és usual incloure aquesta participació. La jornada ha superat les dues-cents inscripcions, que suposen una ocupació total de l′aforament, la qual cosa mostra l′enorme interès que el nou model d′atenció coparticipativa amb l′usuari desperta en l′àmbit assistencial i investigador. 

La xarxa ENTER (European Network for Training, Evaluation and Research) agrupa professionals relacionats amb la Salut Mental de diferents països, interessats a participar en estudis multicèntrics que abasten temes diversos, sempre amb la missió de promoure i defensar la formació, promoció i atenció en aquest àmbit.

 

Un model basat en l’auto capacitació per a recuperar-se i conviure amb la malaltia

En la societat actual, en què les persones tenen cada cop més accés a la informació, la figura del professional "savi" i els territoris de poder pel coneixement s′han esgotat. Com a resultat, la relació metge-pacient s’ha vist obligada a canviar cap a una major accessibilitat i una col·laboració estreta. Amb el nou model de coparticipació de l′usuari en la visita de salut mental, cada cop més estès a Europa (Regne Unit, Irlanda, Noruega), la relació professional-usuari es transforma, superant la clàssica transmissió vertical del consell mèdic. El professional aporta coneixement però el pacient també aporta l′experiència en la seva malaltia i en l′ús dels serveis sanitaris i els familiars incorporen la vivència quotidiana.

 

El nou model d′atenció en psiquiatria posa més èmfasi en l’auto capacitació de l′usuari per a prendre les regnes de la seva vida, amb el concepte clau de la "recuperació", que té unes connotacions diferents al de “guariment". Es canvia l′objectiu de no tenir símptomes pel d′aconseguir el maneig de la malaltia i aconseguir viure amb el major grau de benestar possible, inoculant esperança en pacients i familiars. 

El treball per la recuperació és totalment compartit, ja que el protagonista és el malalt i les competències que pot tenir per a resoldre els seus problemes, explorant què funciona en cada persona, les seves capacitats, la seva forma d′adaptar-se i sortir-se′n, rescatant la part sana de la persona sense centrar-se només en la malaltia i els seus símptomes. A més, en aquesta recuperació adreçada al benestar, allò que importa és que el pacient millori les conductes saludables i sigui el protagonista de la seva vida, malgrat estigui malalt, establint espais de llibertat psicològica, tot i la presència de malaltia.

 

Conferència inaugural: creant un futur junts.

La xerrada que inaugura les Jornades compta amb la destacada participació de la Dra. Debra Lampshire, psicoterapeuta australiana que exposa la importància de la col·laboració dels usuaris en totes les àrees de l’assistència, però també, i aquí rau una de les novetats de l’enfocament terapèutic, la seva participació en la docència i en  la recerca en salut mental, que s’ha de fer creant aliances amb els professionals amb perseverança i creativitat. Destaca la gran aportació que els usuaris poden fer des de la seva experiència personal i com poden acabar constituint una entusiasta força que creï un clima de confiança i implicació idoni per a la recuperació.

 

Sessions sobre la formació, la recuperació i l’estigma

Les sessions paral·leles de la Jornada comptaran amb la col·laboració d′Associacions de malalts com l′Associació Emília BCN (sorgida d′un projecte anterior d′ENTER), l′Associació Saräu, Ademm, La Muralla o Obertament. Es posaran en comú experiències molt diverses realitzades, a més de l′estat espanyol com Madrid o Andalusia, a països com el Regne Unit (Middlesex University), Polònia, Itàlia, Eslovènia, Grècia, Dinamarca, Finlàndia o Noruega en temes com la capacitació de formadors i educadors, la participació d′usuaris com a formadors de professionals, l′opinió sobre els grups d′autoajuda o la integració de l′experiència d′emmalaltir i la sensibilització i resposta als missatges estigmatitzants. Inclou una mirada des dels mitjans de comunicació en la creació de noves estratègies per a lluitar contra l′estigma de les malalties mentals.

 

Lloc: Sala Marull, Dr. Aiguader, 80.

Dates:            Conferència inaugural:  16 de juny a les 8,30h.

  Jornades:  Dilluns, dia16 de juny de 8,30h a 17h. Dimarts, dia 17 de juny, de 9 a 13h.

_________________________


15 Jornada ENTER Mental Health en Barcelona

La participación del enfermo mental, centro del nuevo modelo para la recuperación y el bienestar.

 

El nuevo modelo de atención en psiquiatría enfatiza la auto capacitación de la persona en vez de la ausencia de síntomas. Conseguir el control de la enfermedad y vivir con el mayor grado de bienestar posible son elementos claves para la recuperación. 

La participación del enfermo en docencia e investigación en salud mental es la gran aportación que los usuarios pueden hacer desde su experiencia personal y constituye una fuerza entusiasta para crear un clima de confianza e implicación idóneas para la recuperación.

 

Barcelona, 13 de junio de 2014 - Los próximos días 16 y 17 de junio tendrá lugar en Barcelona la Jornada Internacional "Participación de los usuarios: un elemento esencial para la mejora efectiva de la salud mental", organizadas por ENTER Mental Health con la colaboración del Instituto de Neuropsiquiatría y Adicciones del Hospital del Mar Salud Mental Cataluña y la Asociación Española de Neuropsiquiatría. 

La Jornada, dirigida a profesionales, docentes y usuarios, presenta una gran variedad de experiencias que tienen en común la presencia del usuario como colaborador y protagonista, y tienen lugar en un marco universitario, profesional y de investigación, un entorno en el cual no es usual tratar esta participación. La jornada ha superado las doscientas inscripciones, que suponen una ocupación total del aforo, lo que muestra el enorme interés que el nuevo modelo de atención coparticipativa con el usuario despierta en el ámbito asistencial e investigador.

La red ENTER (European Network for Training, Evaluation and Research) agrupa profesionales relacionados con la Salud Mental de diferentes países, interesados en participar en estudios multicéntricos que tratan temas diversos, siempre con la misión de promover y defender la formación, promoción y atención en este ámbito.

 

Un modelo basado en la auto capacitación para recuperarse y convivir con la enfermedad

En la sociedad actual, en que las personas tienen cada vez más acceso a la información, la figura del profesional "sabio" y los territorios de poder basados en el conocimiento se han agotado. Como resultado, la relación médico-paciente se ha visto obligada a cambiar hacia una mayor accesibilidad y una estrecha colaboración. Con el nuevo modelo de coparticipación del usuario en la visita de salud mental, cada vez más extendido en Europa (Reino Unido, Irlanda, Noruega), la relación profesional-usuario se transforma, superando la clásica transmisión vertical del consejo médico. El profesional aporta conocimiento pero el paciente también aporta la experiencia en su enfermedad y en el uso de los servicios sanitarios y los familiares incorporan la vivencia cotidiana. 

El nuevo modelo de atención en psiquiatría pone más énfasis en la auto capacitación del usuario para que tome las riendas de su vida, con el concepto clave de la "recuperación", que tiene unas connotaciones diferentes al de “curación". Se cambia el objetivo de no tener síntomas por el de conseguir manejar la enfermedad y vivir con el mayor grado de bienestar posible, inoculando esperanza en pacientes y familiares. 

El trabajo por la recuperación es algo totalmente compartido, puesto que el protagonista es el enfermo y las competencias que puede tener para resolver sus problemas, explorando qué funciona en cada persona, sus capacidades, su forma de adaptarse y tener éxito, rescatando la parte sana de la persona sin centrarse sólo en la enfermedad y sus síntomas. Además, en esta recuperación dirigida al bienestar, lo que importa es que el paciente mejore las conductas saludables y sea el protagonista de su vida, aun estando enfermo, estableciendo espacios de libertad psicológica, a pesar de la presencia de enfermedad.

 

Conferencia inaugural: creando un futuro juntos.

La charla que inaugura las Jornadas cuenta con la destacada participación de la Dra. Debra Lampshire, psicoterapeuta australiana que expone la importancia de la colaboración de los usuarios en todas las áreas asistenciales, pero también, y aquí radica una de las novedades del enfoque terapéutico, su participación en la docencia y en la investigación en salud mental, que se debe hacer creando alianzas con los profesionales con perseverancia y creatividad. Destaca la gran aportación que los usuarios pueden hacer desde su experiencia personal y cómo pueden acabar constituyendo una entusiasta fuerza que cree un clima de confianza e implicación idóneo para la recuperación.

 

Sesiones sobre la formación, la recuperación y el estigma

Las sesiones paralelas de la Jornada contarán con la colaboración de Asociaciones de enfermos como la Asociación Emília BCN (surgida de un proyecto anterior de ENTER), la Asociación Saräu, Ademm, La Muralla o Abiertamente. Se pondrán en común experiencias muy diversas realizadas, además del estado español como Madrid o Andalucía, en países como el Reino Unido (Middlesex University), Polonia, Italia, Eslovenia, Grecia, Dinamarca, Finlandia o Noruega en temas como la capacitación de formadores y educadores, la participación de usuarios como formadores de profesionales, la opinión sobre los grupos de autoayuda o la integración de la experiencia de enfermar y la sensibilización y respuesta a los mensajes estigmatizantes. Incluye una mirada desde los medios de comunicación en la creación de nuevas estrategias para luchar contra el estigma de las enfermedades mentales.

 

Lugar: Sala Marull, Dr. Aiguader, 80.

Fechas:          Conferencia inaugural:  16 de junio a les 8,30h.

Jornadas:  lunes, dia 16 de junio de 8,30h a 17h. Martes, dia 17 de junio, de 9 a 13h.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2018, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.