Farmanews.com

Notas de Prensa  

Campanya informativa. 01 de febrero de 2013

4 de febrer, Dia Mundial contra el càncer: "El càncer ‐ Sabies què?"

Barcelona, a 1 de febrer de 2013.‐ L′Hospital del Mar i la Federació Catalana d′Entitats contra el Càncer (FECEC) organitzen el 4 de febrer de 2013, per segon any consecutiu i amb motiu de la celebració del dia mundial contra el càncer, una campanya d′informació i conscienciació entorn el càncer i de promoció d′estils de vida saludables per a prevenir‐lo. La campanya es portarà a terme al vestíbul principal de l′Hospital del Mar, entre les 10 i les 13h de dilluns 4 de febrer, i girarà entorn el lema de la campanya mundial d’aquest any: “El càncer ‐ Sabies què?".

La campanya informativa d′enguany està vinculada al cinquè objectiu de la Declaració Mundial del Càncer, dissipar els mites i les concepcions errònies perjudicials que existeixen entorn la malaltia. Així, sota el lema "El càncer ‐ Sabies què?", es posarà èmfasi i es conscienciarà, concretament, sobre quatre dels mites més estesos:

Primer mite: El càncer és un problema de salut.

Realitat: El càncer no és només una qüestió de salut. Té importants implicacions socials, econòmiques, de progrés i de drets humans.

Segon mite: El càncer és una malaltia de països rics i de gent gran.


Realitat: El càncer no discrimina. Es tracta d′una epidèmia mundial que afecta totes les edats, amb una gran afectació en els països en vies de desenvolupament.

Tercer mite: El càncer és una sentència de mort.

Realitat: Molts càncers que abans es consideraven una sentència de mort ara es poden curar i per moltes més persones, avui en dia, el seu càncer es pot tractar eficaçment.

Quart mite: El càncer és el meu destí.

Realitat: Amb les estratègies adequades, més d′un de cada tres càncers es poden prevenir.

Amb l′objectiu de promoure estils de vida saludables, es realitzarà una enquesta d′hàbits sobre alimentació i activitat física (enquesta cedida per l′American Cancer Society a la FECEC) a les persones que vulguin conèixer si porten un estil de vida saludable, i se les obsequiarà amb una poma com a símbol de prevenció del càncer.

Hi haurà una exposició sobre el codi europeu contra el càncer i recollida de signatures de la Declaració Mundial sobre el càncer, desenvolupada per la Unió Internacional Contra el Càncer (UICC) i aprovada per la Cimera Mundial contra el Càncer el 2008. La Declaració consta d′onze objectius a complir de cara l′any 2020 i pretén ser una eina d′ajuda als defensors de la lluita contra el càncer per a cridar l′atenció dels responsables de polítiques sanitàries a escala regional, nacional i mundial.

Segons es desprèn de les darreres dades de l′informe sobre la incidència, la mortalitat, la supervivència i les projeccions de futur del càncer a Catalunya, del Departament de Salut, un de cada dos homes i una de cada tres dones desenvoluparan un càncer al llarg de la vida; en l′actualitat, a Catalunya es diagnostiquen uns 33.700 casos l′any. Els de pròstata, pulmó i còlon i recte són els més freqüents entre els homes, i els de mama, còlon i recte i endometri, entre les dones.

La bona notícia és que la taxa de mortalitat per càncer es redueix un 2% cada any. Anualment a Catalunya moren unes 15.700 persones a causa del càncer, i és la primera causa de mortalitat després de les malalties de l′aparell circulatori. Tot i això, en els darrers deu anys, la taxa de supervivència s′ha incrementat un 10% en els homes i un 5% en les dones.

El Dia Mundial contra el Càncer es celebra anualment el 4 de febrer i està organitzat per la UICC (www.uicc.org) i les seves organitzacions afiliades amb el suport de l′Organització Mundial de la Salut. L′objectiu és conscienciar a la població i Administracions Públiques de la necessitat d′invertir en prevenció i educació per tal d′aconseguir disminuir en un 25% les morts a causa del càncer en el 2025.

FECEC

La FECEC és una entitat de segon nivell que agrupa 12 organitzacions que treballen per a millorar la qualitat de vida dels pacients oncològics i les seves famílies. Es va constituir el 2001 i va néixer amb la vocació d′integrar els esforços en la lluita contra les malalties oncològiques a Catalunya. És cens d′informació i dóna servei a les entitats federades, a la vegada que fomenta el voluntariat en l′àmbit oncològic i desenvolupa programes en les àrees de divulgació i prevenció i desenvolupament psicosocial. Formen part d′aquesta entitat les següents organitzacions a Catalunya: ACROSS, AFANOC, Associació Catalana d’Ostomitzats de Catalunya, Associació Fènix, F. Josep Carreras, F. Enriqueta Villavecchia, F. Roses contra el càncer, Oncolliga Girona, Lliga contra el càncer de Lleida, Oncolliga de Barcelona, Lliga contra el càncer de Tarragona i Osona contra el càncer. (www.fecec.cat)

Hospital del Mar

L′Hospital del Mar està fent una aposta molt important en la lluita contra el càncer tant des del punt de vista assistencial com de recerca. El nostre principal objectiu és oferir una medicina personalitzada, d’alta qualitat tècnica que incrementi les tasses de curació i millori la qualitat de vida dels pacients, per aquest motiu, definim malalt per malalt, estratègies que optimitzin les teràpies des del primer moment, evitant tractaments ineficaços amb múltiples efectes secundaris, i avançant cada dia més cap al tractaments denominats “a la carta”.

L′Hospital del Mar i el seu institut de recerca, l’IMIM, som referents en la recerca del càncer de mama. Estem desenvolupant un important projecte d’investigació sobre el càncer de mama triple negatiu, el càncer de mama més agressiu, amb pitjor pronòstic i que afecta a les dones més joves. També comptem amb experts de prestigi internacional en la recerca del càncer genito‐urinari que col∙laboren amb centres d’arreu del món per a descobrir les variacions genètiques d’aquesta classe de tumors.

Al mateix temps, l′Hospital del Mar manté un ferm compromís amb la prevenció precoç de la malaltia. Per aquest motiu, és referent en el desenvolupament de programes de detecció precoç dels càncer de mama i colorectal, contribuint clarament en la millora de la supervivència.

Recordatori

Acte: Campanya informativa i de conscienciació amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer

Dia: Dilluns, 4 de febrer

Hora: de 10 a 13h

Lloc: Vestíbul principal Hospital del Mar ‐ Passeig Marítim 25‐29 Per

__________________________________________________________

La FECEC y el Hospital del Mar organizan una campaña informativa para disipar los mitos y las concepciones erróneas que existen en torno a la enfermedad

4 de febrero, Día Mundial contra el cáncer: "El cáncer ‐ ¿Sabías qué?"

Barcelona, a 1 de febrero de 2013.‐ El Hospital del Mar y la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer (FECEC) organizan el 4 de febrero de 2013, por segundo año consecutivo y con motivo de la celebración del día mundial contra el cáncer, una campaña de información y concienciación en torno al cáncer y de promoción de estilos de vida saludables para prevenirlo. La campaña se llevará a cabo en el vestíbulo principal del Hospital del Mar, entre las 10 y las 13h del lunes 4 de febrero, y girará en torno al lema de la campaña mundial de este año: "El cáncer ‐ ¿Sabías qué?" .

La campaña informativa de este año está vinculada al quinto objetivo de la Declaración Mundial del Cáncer, disipar los mitos y las concepciones erróneas perjudiciales que existen en torno a la enfermedad. Así, bajo el lema "El cáncer ‐ ¿Sabías qué?", se pondrá énfasis y se concienciará, concretamente, sobre cuatro de los mitos más extendidos:

Primer mito: El cáncer es un problema de salud.

Realidad: El cáncer no es sólo una cuestión de salud. Tiene importantes implicaciones sociales, económicas, de progreso y de derechos humanos.

Segundo mito: El cáncer es una enfermedad de países ricos y de personas mayores.

Realidad: El cáncer no discrimina. Se trata de una epidemia mundial que afecta a todas las edades, con una gran afectación en los países en vías de desarrollo.

Tercer mito: El cáncer es una sentencia de muerte.

Realidad: Muchos cánceres que antes se consideraban una sentencia de muerte ahora se pueden curar y para muchas más personas, hoy en día, su cáncer se puede tratar eficazmente.

Cuarto mito: El cáncer es mi destino.

Realidad: Con las estrategias adecuadas, más de uno de cada tres cánceres se pueden prevenir.

Con el objetivo de promover estilos de vida saludables, se realizará una encuesta de hábitos sobre alimentación y actividad física (encuesta cedida por la American Cancer Society a la FECEC) a las personas que quieran conocer si llevan un estilo de vida saludable, y se las obsequiará con una manzana como símbolo de prevención del cáncer.

Habrá una exposición sobre el código europeo contra el cáncer y recogida de firmas de la Declaración Mundial sobre el cáncer, desarrollada por la Unión Internacional Contra el Cáncer (UICC) y aprobada por la Cumbre Mundial contra el Cáncer en 2008. La Declaración consta de once objetivos a cumplir de cara al año 2020 y pretende ser una herramienta de ayuda a los defensores de la lucha contra el cáncer para llamar la atención de los responsables de políticas sanitarias a nivel regional, nacional y mundial.

Según se desprende de los últimos datos del informe sobre la incidencia, la mortalidad, la supervivencia y las proyecciones de futuro del cáncer en Cataluña, del Departamento de Salud, uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres desarrollarán un cáncer al largo de la vida, en la actualidad, en Cataluña se diagnostican unos 33.700 casos al año. Los de próstata, pulmón y colon y recto son los más frecuentes entre los hombres, y los de mama, colon y recto y endometrio, entre las mujeres.

La buena noticia es que la tasa de mortalidad por cáncer se reduce un 2% cada año. Anualmente en Cataluña mueren unas 15.700 personas a causa del cáncer, i es la primera causa de mortalidad después de las enfermedades del aparato circulatorio. Aún así, en los últimos diez años, la tasa de supervivencia se ha incrementado un 10% en los hombres y un 5% en las mujeres.

El Día Mundial contra el Cáncer se celebra anualmente el 4 de febrero y está organizado por la UICC (www.uicc.org) y sus organizaciones afiliadas con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud. El objetivo es concienciar a la población y Administraciones Públicas de la necesidad de invertir en prevención y educación para conseguir disminuir en un 25% las muertes a causa del cáncer en el 2025.

FECEC

La FECEC es una entidad de segundo nivel que agrupa 12 organizaciones que trabajan para mejorar la calidad de vida de los pacientes oncológicos y sus familias.

Se constituyó en 2001 y nació con la vocación de integrar los esfuerzos en la lucha contra las enfermedades oncológicas en Cataluña. Es censo de información y da servicio a las entidades federadas, a la vez que fomenta el voluntariado en el ámbito oncológico y desarrolla programas en las áreas de divulgación y prevención y desarrollo psicosocial.

Forman parte de esta entidad las siguientes organizaciones en Cataluña: ACROSS, AFANOC, Asociación Catalana de Ostomizados de Cataluña, Asociación Fénix, F. Josep Carreras, F. Enriqueta Villavecchia, F. Rosas contra el cáncer, Oncolliga Girona, Liga contra el cáncer de Lleida, Oncolliga de Barcelona, Liga contra el cáncer de Tarragona y Osona contra el cáncer. (www.fecec.cat)

Hospital del Mar

El Hospital del Mar está haciendo una apuesta muy importante en la lucha contra el cáncer tanto desde el punto de vista asistencial como de investigación. Nuestro principal objetivo es ofrecer una medicina personalizada, de alta calidad técnica que incremente las tasas de curación y mejore la calidad de vida de los pacientes, por este motivo, definimos enfermo por enfermo, estrategias que optimicen las terapias desde el primer momento, evitando tratamientos ineficaces con múltiples efectos secundarios, y avanzando cada día más hacia el tratamiento denominados "a la carta".

El Hospital del Mar y su instituto de investigación, el IMIM, somos referentes en la investigación del cáncer de mama. Estamos desarrollando un importante proyecto de investigación sobre el cáncer de mama triple negativo, el cáncer de mama más agresivo, con peor pronóstico y que afecta a las mujeres más jóvenes. También contamos con expertos de prestigio internacional en la investigación del cáncer genito‐urinario que colaboran con centros de todo el mundo para descubrir las variaciones genéticas de esta clase de tumores.

Al mismo tiempo, el Hospital del Mar mantiene un firme compromiso con la prevención precoz de la enfermedad. Por este motivo, es referente en el desarrollo de programas de detección precoz de los cáncer de mama y colorrectal, contribuyendo claramente en la mejora de la supervivencia.

Recordatorio
Acto: Campaña informativa y de concienciación con motivo del Día Mundial contra el Cáncer
Día: Lunes, 4 de febrer
Hora: de 10 a 13h
Lugar: Vestíbulo principal Hospital del Mar ‐ Passeig Marítim 25‐29

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2019, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.