Farmanews.com

Notas de Prensa  

05 de marzo de 2013

Un dels millors hospitals oncològics americans fitxa a Joaquim Bellmunt per dirigir l’àrea dedicada al càncer de bufeta

Aquesta nova etapa al al Dana Farber Cancer Institute permetrà enfortir els lligams amb l’Hospital del Mar, obrir noves oportunitats per a la recerca en càncer
i col·laborar en programes docents amb la Universitat de Harvard

Barcelona, a 5 de març de 2013.- El Dr. Joaquim Bellmunt, oncòleg especialista en càncer genitourinari de l’Hospital del Mar, s’incorporarà el mes de març al prestigiós Dana Farber Cancer Institute i Brigham and Women’s Hospital a Boston, Massachusetts (Estats Units). La proposta, que ha partit de la direcció del centre americà, inclou el seu nomenament com a professor associat de Medicina a la Universitat de Harvard, essent el primer docent especialista en oncologia format fora del Estats Units.

El Dr. Bellmunt participarà activament en la Divisió d’oncologia de Tumors Sòlids i el Lank Center per a l’oncologia genitourinària i formarà equip amb Anthony d’Amico, líder mundial en radioteràpia de càncer de pròstata, i amb Philip W Kantoff, pioner en descriure una vacuna contra aquest tipus de tumor. El seu treball als Estats Units permetrà consolidar els lligams de col•laboració entre aquestes institucions americanes i l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques (IMIM), on el Dr. Bellmunt continuarà com a responsable de recerca en càncer genitourinari, i amb la Unitat Docent de Medicina del mateix hospital (UPF-UAB), on mantindrà la seva situació de professor.

L′estada prèvia el 2009 com a professor visitant de la Harward School of Medicine per a desenvolupar, entre d’altres, un projecte d’anàlisi del genoma dels tumors de bufeta, va propiciar que la direcció del centre advertís el potencial de l’oncòleg per a liderar l’avenç de la seva línia de treball en càncer genitourinari. Així, el Dr. Bellmunt passa a formar part de l’elit de metges catalans que han estat sol•licitats per institucions sanitàries americanes per a ocupar un càrrec amb responsabilitats assistencials, docents i de recerca, superant els exigents requisits d’acreditació que calen per a exercir la professió mèdica als Estats Units i per a dirigir equips facultatius.

El Dana Farber Cancer Institute i el Brigham and Women’s Hospital
El Dana Farber Cancer Institute és un dels referents mundials en càncer, amb 300.000 pacients per any i més de 700 assajos clínics i el suport del National Cancer Institute. Reconegut internacionalment per la seva recerca i excel•lència clínica, està considerat un dels cinc millors hospitals americans en tractament oncològic pel US Health News. Pel que fa al Brigham and Women’s Hospital és un hospital docent, adjacent a la Harvard Medical School, que compta amb 793 llits, forma part de la llista d’honor dels America’s Top Hospitals i està al Top10 en set categories, incloent-hi l’oncologia.

La trajectòria del Dr. Bellmunt
El Dr Bellmunt és Cap de la Secció de Tumors Sòlids del Servei d’Oncologia de l’Hospital del Mar des de 2006, on és també professor a la Unitat Docent de Medicina UPF-UAB. La seva especialitat és l’oncologia clínica genito-urinària i les seves àrees d’interès són els fàrmacs adreçats a noves dianes terapèutiques, la investigació clínica precoç i traslacional en l’àmbit dels receptors de factors de creixement i l’angiogènesi. La seva experiència inclou la direcció d’assajos internacionals multicèntrics de nous fàrmacs en el tractament del càncer de pròstata, ronyó i bufeta. Ha estat fins el 2011 president del Comitè de Càncer de Bufeta Avançat a l’Organització Europea per a la Investigació i Tractament del Càncer (EORTC). És cofundador del Grup Espanyol de Tractament de tumors genito-urinaris. És assessor de les més prestigioses publicacions mundials de l’especialitat i compta amb més de 250 articles arbitrats i més de 260 comunicacions en congressos i capítols de llibres. També és membre de la Societat Americana per a la recerca del Càncer i l’Associació Americana d’Oncologia Mèdica i forma part del Comitè Científic del Congrés de l’American Society of Clinical Oncology-Genitourinary. A Catalunya, participa com a assessor expert en l’elaboració i desenvolupament de les Oncoguies del CatSalut.

________________________________________

Uno de los mejores hospitales oncológicos americanos ficha a Joaquim Bellmunt para dirigir el área dedicada al cáncer de vejiga

Esta nueva etapa en el Dana Farber Cancer Institute permitirà fortalecer los lazos con el Hospital del Mar, abrir nuevas oportunidades para la investigación en cáncer y colaborar en programas docentes con la Universidad de Harvard.

Barcelona, a 5 de marzo de 2013.- El Dr. Joaquim Bellmunt, oncólogo especialista en cáncer genitourinario del Hospital del Mar, se incorporará en el mes de marzo en el prestigioso Dana Farber Cancer Institute y Brigham and Women ′s Hospital en Boston, Massachusetts (Estados Unidos). La propuesta, que ha partido de la dirección del centro americano, incluye su nombramiento como profesor asociado de Medicina en la Universidad de Harvard, siendo el primer docente especialista en oncología formato fuera del Estados Unidos.

El Dr. Bellmunt participará activamente en la División de oncología de Tumores Sólidos y el Lank Center para la oncología genitourinaria y formará equipo con Anthony d′Amico, líder mundial en radioterapia de cáncer de próstata, y con Philip W Kantoff, pionero en describir una vacuna contra este tipo de tumor. Su trabajo en Estados Unidos permitirá consolidar los lazos de colaboración entre estas instituciones americanas y el Instituto Hospital del Mar de Investigaciones Médicas (IMIM), donde el Dr. Bellmunt continuará como responsable de investigación en cáncer genitourinario, y con la Unidad Docente de Medicina del mismo hospital (UPF-UAB), donde mantendrá su situación de profesor.

La estancia previa en 2009 como profesor visitante de la Harvard School of Medicine para desarrollar, entre otros, un proyecto de análisis del genoma de los tumores de vejiga, propició que la dirección del centro advirtiera el potencial del oncólogo para liderar el avance de su línea de trabajo en cáncer genitourinario. Así, el Dr. Bellmunt pasa a formar parte de la élite de médicos catalanes que han sido solicitados por instituciones sanitarias americanas para ocupar un cargo con responsabilidades asistenciales, docentes y de investigación, superando los exigentes requisitos de acreditación necesarios para ejercer la profesión médica en los Estados Unidos y para dirigir equipos facultativos.

El Dana Farber Cancer Institute y el Brigham and Women’s Hospital
El Dana Farber Cancer Institute es uno de los referentes mundiales en cáncer, con 300.000 pacientes por año y más de 700 ensayos clínicos y el apoyo del National Cancer Institute. Reconocido internacionalmente por su investigación y excelencia clínica, está considerado uno de los cinco mejores hospitales americanos en tratamiento oncológico por US Health News. En cuanto al Brigham and Women′s Hospital es un hospital docente, adyacente a la Harvard Medical School, que cuenta con 793 camas, forma parte de la lista de honor de los America′s Top Hospitals y está en el Top10 en siete categorías, incluyendo la oncología.

La trayectoria del Dr. Bellmunt
El Dr. Bellmunt es Jefe de la Sección de Tumores Sólidos del Servicio de Oncología del Hospital del Mar desde 2006, donde es también profesor en la Unidad Docente de Medicina UPF-UAB. Su especialidad es la oncología clínica genito-urinaria y sus áreas de interés son los fármacos dirigidos a nuevas dianas terapéuticas, la investigación clínica precoz y traslacional en el ámbito de los receptores de factores de crecimiento y la angiogénesis. Su experiencia incluye la dirección de ensayos internacionales multicéntricos de nuevos fármacos en el tratamiento del cáncer de próstata, riñón y vejiga.

Ha sido hasta 2011 presidente del Comité de Cáncer de Vejiga Avanzado en la Organización Europea para la Investigación y Tratamiento del Cáncer (EORTC). Es cofundador del Grupo Español de Tratamiento de tumores genito-urinarios. Es asesor de las más prestigiosas publicaciones mundiales de la especialidad y cuenta con más de 250 artículos arbitrados y más de 260 comunicaciones en congresos y capítulos de libros. También es miembro de la Sociedad Americana para la investigación del Cáncer y la Asociación Americana de Oncología Médica y forma parte del Comité Científico del Congreso de la American Society of Clinical Oncology-Genitourinary. En Cataluña, participa como asesor experto en la elaboración y desarrollo de las Oncoguías del CatSalut.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2019, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.