Farmanews.com

Notas de Prensa  

Vacunologia. 20 de marzo de 2013

Al 50% dels infants se´ls administra la vacuna antipneumocòccica i estan correctament immunitzats, segons un estudi realitzat per científics tarragonins

- La investigació conclou que en l’actualitat aproximadament el 50% de la població infantil està immunitzada contra el pneumococ, tot i que aquesta vacuna no forma part del calendari de vacunes sistemàtiques.

- L′estudi de l′IDIAP apunta que els infants vacunats estan acceptablement immunitzats, ja que en la seva vacunació se segueix el nombre de dosis que indica l′Associació Espanyola de Pediatria, en funció de l′edat.

- El treball de recerca, realitzat per investigadors tarragonins, analitza l′evolució de la cobertura de la vacuna antipneumocòccica en la població infantil de Tarragona del 2002 al 2011.

- Els científics creuen que els resultats podrien extrapolar-se a la totalitat del territori català.
- La vacuna contra el pneumococ ajuda a prevenir les pneumònies bacterianes. El seu cost és d′uns 76 € per dosi.
L′estudi, que ha desenvolupat el Grup de Recerca Effectiveness of Pneumococcal and Influenza Vaccines (EPIVAC) de l’IDIAP Jordi Gol, es titula “Evolució de les cobertures de vacunació antipneumocòccica a la població infantil de Tarragona, 2002-2011” i sosté que, actualment, la cobertura se situa al voltant del 50%. La investigació, liderada pels doctors Àngel Vila i Olga Ochoa, s′ha publicat a la Revista Española de Salud Pública.

Els investigadors expliquen que es va arribar a una cobertura màxima del 60% a Tarragona durant el període 2006-2007 i després es va patir un retrocés fins a les cobertures actuals, a l’entorn del 50%. El doctor Àngel Vila, que ha liderat el treball de recerca, assegura que hi ha "barreres, com l′elevat preu de la pauta vacunal completa, la manca de finançament públic de la vacuna, la percepció d′un nombre massa elevat d′injeccions en els lactants i els dubtes d′alguns professionals sobre el seu costefectivitat que podrien explicar les baixes cobertures assolides".

En el treball de recerca elaborat per l′IDIAP s’assegura que els resultats poden ser força orientatius de l′ús de la vacuna a Catalunya i a altres comunitats on la vacuna antipneumocòccica conjugada (VNC) no es finança públicament.

2001: introducció de la vacuna a l’Estat espanyol
La vacuna antipneumocòccica es va introduir a Catalunya el curs 2001-2002 per lluitar contra les pneumònies bacterianes en la primera infància. La VNC es va comercialitzar a l’Estat espanyol l′any 2001, després de demostrar la seva efectivitat protectora en un assaig clínic en infants petits dels Estats Units d’Amèrica. De llavors ençà, el seu ús està recomenat a infants menors de 5 anys.

L′Associació Espanyola de Pediatria recomana tres dosis si la primera s′administra entre els 2 i els 6 mesos d′edat, dues dosis si la primera s′administra entre els 7 i els 23 mesos, i una sola dosi si s′administra a partir dels 24 mesos. 521 infants estudiats El treball de recerca ha estudiat un total de 521 nens i nenes de la regió de Tarragona, de 6 mesos a 10 anys (nascuts entre el 01/01/2002 i el 01/06/2011). El 45,1% dels infants havia rebut almenys una dosi de la VNC i es reduïa al 40,5% el percentatge d’infants que havia rebut dues o més dosis. La investigació inclou la totalitat de les 9 àrees bàsiques de salut de la comarca del Tarragonès i es considera que s’aproxima bastant a l′ús de la vacuna a Catalunya.A la taula es mostra que els infants nascuts el 2008-2009 i el 2010-2011 presenten menys dosis de la vacuna i també que hi ha més nens i nenes que no han rebut cap dosi, respecte als que van néixer abans. La cobertura assoleix el seu màxim, amb el 62,5% de la població infantil, en infants nascuts entre el 2006 i el 2007; s’inicia llavors un descens en les cobertures per als infants nascuts el 2008-2009 (50,8%) i el 2010-2011 (44,6%). Pel que fa als nens i nenes que han estat vacunats, cal dir que es podrien considerar com a acceptablement immunitzats, ja que en la seva vacunació s’ha seguit el nombre de dosis que indica l′Associació Espanyola de Pediatria, en funció de l′edat. Segons l′estudi realitzat, el 51% dels infants amb dues dosis administrades havia rebut la vacuna durant el segon any de vida i el 63% dels que presentaven una sola dosi, l′havien rebuda després del segon any.Del total d’infants estudiats, el 88,7% no presentava cap factor de risc d′infecció pneumocòccica, el 10,9%, sí que tenia algun factor de risc i el 0,4% presentava un risc alt. En aquest sentit, l′investigador Àngel Vila diu que "sorprèn que més d′un terç dels nens de risc 2 i 3 no hagin rebut la VNC, tot i ser gratuïta per a ells".

Estados Unidos: el referente
En los Estados Unidos de América, donde la VNC se introdujo como vacunación universal para niños menores de 2 años a partir de 2000 y donde las coberturas son altas, además de un importante impacto positivo directo sobre los niños vacunados, se ha detectado también un considerable impacto positivo indirecto en la población infantil y adulta no vacunada.


Estats Units: el referent
Als Estats Units d’Amèrica, on la VNC es va introduir com a vacunació universal per a infants menors de 2 anys a partir de 2000 i on les cobertures són altes, a més d′un important impacte positiu directe sobre els infants vacunats, s′ha detectat també un considerable impacte positiu indirecte en la població infantil i adulta no vacunada.

Què és l’IDIAP?
La Fundació Jordi Gol i Gurina va ser creada, l’any 1996, per l’Institut Català de la Salut, amb la finalitat de promoure i gestionar la innovació, la formació, la docència i la recerca clínica, epidemiològica i en serveis de salut en l’àmbit de l’atenció primària. Des de 2006 s’anomena Institut d’Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol). El 2010 s′adscriu a la Universitat Autònoma de Barcelona com a institut universitari de recerca en atenció primària. Des de l′agost de 2011 té la certificació de qualitat ISO 9001:2008, en les seves activitats de suport i assessorament a projectes de recerca.

Enllaços d′interés

Canal Salut. Calendari i informació general de vacunació a Catalunya (Generalitat de Catalunya) http://www20.gencat.cat/portal/site/canalsalut/menuitem.af261f715269a25d48af8968b0c0e1a0/?vgnextoid=b7a3c118ab2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=
b7a3c118ab2da210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default#div_01

Manual de vacunacions 2006 (Generalitat de Catalunya)
http://www20.gencat.cat/docs/canalsalut/Home%20Canal%20Salut/Professionals/Temes_de_salut/
Vacunacions/documents/manualvacunes06.pdf

Consells del Col·legi de Farmacèutics de Catalunya a les famílies
http://www.farmaceuticonline.com/ca/familia/595-vacunas-infantiles Calendari de vacunacions de l′Associació Espanyola de Pediatria. Comitè Assessor de Vacunes – 2013 http://vacunasaep.org/sites/vacunasaep.org/files/CalVac_T_AEP_2013.pdf

Portal de l′Associació Espanyola de Pediatria: "La AEP recomienda la inclusión de las vacunas frente al neumococo, la varicela y el rotavirus en el calendario de vacunación de Valencia" http://www.aeped.es/noticias/aep-recomienda-inclusion-las-vacunas-frente-al-neumococo-varicela-?utm_source=twitterfeed&utm_medium=twitter

______________________________________________________________________________________________ El Grupo de Investigación EPIVAC del Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol) ha desarrollado el estudio, desde la Dirección de Atención Primaria del Camp de Tarragona.

AL 50% DE LOS NIÑOS SE LES ADMINISTRA LA VACUNA ANTINEUMOCÓCICA Y ESTÁN CORRECTAMENTE INMUNIZADOS, SEGÚN UN ESTUDIO REALIZADO POR CIENTÍFICOS TARRACONENSES

- La investigación concluye que en la actualidad aproximadamente el 50% de la población infantil está inmunizada contra el neumococo, aunque esta vacuna no forma parte del calendario de vacunas sistemáticas.

- El estudio del IDIAP apunta que los niños vacunados están aceptablemente inmunizados, ya que en su vacunación sigue el número de dosis que indica la Asociación Española de Pediatría, en función de la edad.

- El trabajo de investigación, realizado por investigadores tarraconenses, analiza la evolución de la cobertura de la vacuna antineumocócica en la población infantil de Tarragona de 2002 a 2011.

- Los científicos creen que los resultados podrían extrapolarse a la totalidad del territorio catalán.

- La vacuna contra el neumococo ayuda a prevenir las neumonías bacterianas. Su coste es de unos 76 € por dosis.

El estudio, que ha desarrollado el Grupo de Investigación Effectiveness of Pneumococcal and Influenza vaccinia (EPIVAC) del IDIAP Jordi Gol, se titula "Evolución de las coberturas de vacunación antineumocócica en la población infantil de Tarragona, 2002-2011" y sostiene que, actualmente, la cobertura se sitúa en torno al 50%. La investigación, liderada por los doctores Ángel Vila y Olga Ochoa, se ha publicado en la Revista Española de Salud Pública.

Los investigadores explican que se llegó a una cobertura máxima del 60% en Tarragona durante el periodo 2006-2007 y luego se produjo un retroceso hasta las coberturas actuales, en torno al 50%.

El doctor Ángel Vila, que ha liderado el trabajo de investigación, asegura que hay "barreras, como el elevado precio de la pauta vacunal completa, la falta de financiación pública de la vacuna, la percepción de un número demasiado elevado de inyecciones en los lactantes y las dudas de algunos profesionales sobre su coste-efectividad que podrían explicar las bajas coberturas alcanzadas". En el trabajo de investigación elaborado por el IDIAP se asegura que los resultados pueden ser bastante orientativos del uso de la vacuna en Cataluña y otras comunidades donde la vacuna antineumocócica conjugada (VNC) no se financia públicamente.

2001: introducción de la vacuna en España
La vacuna antineumocócica se introdujo en Cataluña durante el curso 2001-2002 para luchar contra las neumonías bacterianas en la primera infancia. La VNC se comercializó en España en 2001, después de demostrar su efectividad protectora en un ensayo clínico en niños pequeños de los Estados Unidos de América. Desde entonces, su uso está recomendado en niños menores de 5 años. La Asociación Española de Pediatría recomienda tres dosis si la primera se administra entre los 2 y los 6 meses de edad, dos dosis si la primera se administra entre los 7 y los 23 meses, y una sola dosis si se administra a partir de los 24 meses.

521 niños estudiados
El trabajo de investigación ha estudiado un total de 521 niños y niñas de la región de Tarragona, de 6 meses a 10 años (nacidos entre 01/01/2002 y el 06/01/2011). El 45,1% de los niños había recibido al menos una dosis de la VNC y se reducía al 40,5% el porcentaje de niños que había recibido dos o más dosis. La investigación incluye la totalidad de las 9 áreas básicas de salud de la comarca del Tarragonès y se considera que se aproxima bastante al uso de la vacuna en Cataluña.En la tabla se muestra que los niños nacidos en 2008-2009 y en 2010-2011 presentan menos dosis de la vacuna y también que hay más niños y niñas que no han recibido ninguna dosis, respecto a los que nacieron antes. La cobertura alcanza su máximo, con el 62,5% de la población infantil, en niños nacidos entre 2006 y 2007; se inicia entonces un descenso en las coberturas para los niños nacidos en 2008-2009 (50,8% ) y en 2010-2011 (44,6%). En cuanto a los niños y niñas que han sido vacunados, hay que decir que se podrían considerar como aceptablemente inmunizados, ya que en su vacunación se ha seguido el número de dosis que indica la Asociación Española de Pediatría, en función de la edad. Según el estudio realizado, el 51% de los niños con dos dosis administradas había recibido la vacuna durante el segundo año de vida y el 63% de los que presentaban una sola dosis, lo habían recibido después del segundo año.Del total de niños estudiados, el 88,7% no presentaba ningún factor de riesgo de infección neumocócica, el 10,9%, sí tenía algún factor de riesgo y el 0,4% presentaba un riesgo alto. En este sentido, el investigador Ángel Vila dice que "sorprende que más de un tercio de los niños de riesgo 2 y 3 no hayan recibido la VNC, siendo gratuita para ellos".

Estados Unidos: el referente
En los Estados Unidos de América, donde la VNC se introdujo como vacunación universal para niños menores de 2 años a partir de 2000 y donde las coberturas son altas, además de un importante impacto positivo directo sobre los niños vacunados, se ha detectado también un considerable impacto positivo indirecto en la población infantil y adulta no vacunada.

¿Qué es el IDIAP?
La Fundación Jordi Gol i Gurina fue creada, en 1996, por el Instituto Catalán de la Salud, con la finalidad de promover y gestionar la innovación, la formación, la docencia y la investigación clínica, epidemiológica y en servicios de salud en el ámbito de la atención primaria. Desde 2006 se denomina Instituto de Investigación en Atención Primaria Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol). En 2010, se adscribe a la Universidat Autònoma de Barcelona como instituto universitario de investigación en atención primaria. Desde agosto de 2011 tiene la certificación de calidad ISO 9001:2008, en sus actividades de apoyo y asesoramiento a proyectos de investigación.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2019, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.