Farmanews.com

Notas de Prensa  

20 de marzo de 2013
31 de marzo, día de la prevención del cáncer de colon

Nova spin-off de la Universitat de Barcelona: Endoasic Technologies, S.L.

Desenvolupament i comercialització de xips integrats en càpsules endoscòpiques que poden arribar a substituir les endoscòpies gastrointestinals

Ahir 19 de març es va constituir Endoasic Technologies, S.L., spin-off de la Universitat de Barcelona (UB) creada per desenvolupar i comercialitzar xips que s’integraran en càpsules endoscòpiques de diagnòstic i cribat clínic de càncer gastrointestinal. 

Aquesta empresa de base tecnològica impulsada per la UB, s’ha creat per desenvolupar - en els propers 2 anys - els xips EndoD i EndoS que s’incorporaran en càpsules endoscòpiques de diagnòstic i cribat clínic de càncer gastrointestinal, fet que farà que les endoscòpies gastrointestinals actuals puguin ser substituïdes per la ingestió d’aquesta càpsula, donant una millora qualitativa al pacient quan s’hagi de fer aquest tipus de proves.   

Actualment no hi ha cap altre xip similar al mercat. L’any 2009, només als Estats Units, el mercat d’aquests tipus d’endoscòpies va ser de 227 milions de dòlars. Les càpsules que incorporin els xips d’Endoasic Technologies, portaran al mercat la capacitat d’exploració activa i intuïtiva, amb un cost comparable a una endoscòpia clàssica.   

L’equip emprenedor de la nova spin-off de la UB està composat per Ángel Diéguez, Professor titular del Departament d’Electrònica de la UB i responsable del grup de Disseny Microelectrònic; Anna Maria Vilà, Professora titular del Departament d’Electrònica de la UB i experta en el camp de Dispositius i Tecnologia Microelectrònica; i Oscar Alonso, investigador del grup del Dr. Diéguez, doctorat a la UB amb una tesi en el camp de càpsules d’endoscòpia per teràpia al tracte digestiu. El grup ha treballat durant els darrers 15 anys en el desenvolupament de circuits integrats per diferents aplicacions específiques, incloent-hi especialment microrobots i càpsules endoscòpiques. 

El projecte d’Endoasic Technologies ha estat acompanyat per la Fundació Bosch i Gimpera durant els darrers  dos anys en la definició del seu pla de negoci, el qual va resultar guanyador del segon premi Bioemprenedor XXI 2011 - promogut per Biocat, la Caixa, Cambra de Comerç, Genoma España i Barcelona Activa -, així com en la negociació del contracte de transferència de tecnologia.  

La Universitat de Barcelona entra en l’accionariat de les seves spin-off a través de Cultura Innovadora i Científica (CIC-UB), l’empresa del Grup UB dedicada a la gestió de participacions en empreses spin-off de la UB.  Creada el 2003, aquesta empresa compta actualment amb participacions a Enantia, Genmedica Therapeutics, Biocontrol Technologies, Neurotech Pharma, ImmunNovative Developments, Iproteos, Advanced Nanotechnologies, Smalle Technologies, Dapcom-Data Services, i Endoasic Technologies. L’objectiu darrer de CIC-UB és facilitar la creació d’empreses de base tecnològica tot obtenint un retorn econòmic i social per al grup UB i la societat així com la creació de llocs de treball altament qualificats. 

L’FBG és el centre de transferència de coneixement, tecnologia i innovació del Grup UB. Sol·licita entre 22 i 25 patents anuals i crea entre 2 i 5 empreses tecnològiques a l’any. L’FBG és el trampolí tecnològic dela UBi té el suport d’ACC1Ó, l’agència dela Generalitatde Catalunya que impulsa la competitivitat de les empreses catalanes.

 

 D’esquerra a dreta: M. Carme Verdaguer, directora general FBG i
representant del CIC-UB; Anna Maria Vilà, Ángel Diéguez i Oscar Alonso,
membres de l’equip emprenedor

 

Nueva spin-off de la Universidad de Barcelona: Endoasic Technologies, SL 

Desarrollo y comercialización de chips integrados en cápsulas endoscópicas que pueden llegar a sustituir las endoscopias gastrointestinales 

Ayer 19 de marzo se constituyó Endoasic Technologies, SL, una spin-off de la Universidad de Barcelona (UB) creada para desarrollar y comercializar chips que se integrarán en cápsulas endoscópicas de diagnóstico y cribado clínico de cáncer gastrointestinal. 

Esta empresa de base tecnológica impulsada por la UB, ​​se ha creado para desarrollar - en los próximos 2 años - los chips EndoD y EndoS que se incorporarán en cápsulas endoscópicas de diagnóstico y cribado clínico de cáncer gastrointestinal, por lo que las endoscopias gastrointestinales actuales podrán ser sustituidas por la ingestión de esta cápsula dando una mejora cualitativa al paciente cuando tenga que hacer este tipo de pruebas. 

Actualmente no hay ningún otro chip similar en el mercado. En 2009, solamente en Estados Unidos, el mercado de estas endoscopias fue de 227 millones de dólares. Las cápsulas que incorporen los chips de Endoasic Technologies, llevarán al mercado la capacidad de exploración activa e intuitiva, con un coste comparable a una endoscopia clásica. 

El equipo emprendedor de la nueva spin-off de la UB está compuesto por Ángel Diéguez, Profesor titular del Departamento de Electrónica de la UB y responsable del grupo de Diseño microelectrónico; Anna Maria Vilà, Profesora titular del Departamento de Electrónica de la UB y experta en el campo de Dispositivos y Tecnología Microelectrónica; y Oscar Alonso, investigador del grupo del Dr. Diéguez, doctorado en la UB con una tesis en el campo de cápsulas de endoscopia para terapia en el tracto digestivo. El grupo ha trabajado durante los últimos 15 años en el desarrollo de circuitos integrados para diferentes aplicaciones específicas, incluyendo especialmente microrobots y cápsulas endoscópicas. 

El proyecto Endoasic Technologies ha estado acompañado por la Fundación Bosch i Gimpera durante los últimos dos años en la definición de su plan de negocio, el cual resultó ganador del segundo premio Bioemprendedor XXI 2011 - promovido por Biocat, la Caixa, la Cámara de Comercio, Genoma España y Barcelona Activa- , así como en la negociación del contrato de transferencia de tecnología. 

La Universidad de Barcelona entra en el accionariado de sus spin-off a través de Cultura Innovadora y Científica (CIC-UB), la empresa del Grupo UB dedicada a la gestión de participaciones en empresas spin-off de la UB. Creada en 2003, esta empresa cuenta actualmente con participaciones en Enantia, Genmedica Therapeutics, Biocontrol Technologies, Neurotech Pharma, ImmunNovative Developments, Iproteos, Advanced Nanotechnologies, Smalle Technologies, Dapcom-Data Services y Endoasic Technologies. El objetivo último de CIC-UB es facilitar la creación de empresas de base tecnológica obteniendo un retorno económico y social para el Grupo UB y la sociedad así como la creación de puestos de trabajo altamente cualificados. 

La FBG es el centro de transferencia de conocimiento, tecnología e innovación del Grupo UB. Solicita entre 22 y 25 patentes anuales y crea entre 2 y 5 empresas tecnológicas al año. La FBG es el trampolín tecnológico de la UB y tiene el apoyo de ACC1Ó, la agencia de la Generalitat de Cataluña que impulsa la competitividad de las empresas catalanas.

 

 

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2019, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.