Farmanews.com

Notas de Prensa  

Hematologia. 31 de julio de 2014

Hematòlegs de l’Hospital del Mar presenten un important avenç en el tractament dels limfomes

Només canviant la via d’administració del fàrmac d’endovenosa a subcutània als pacients amb limfoma fol·licular, el segon tipus més freqüent, es redueix  el temps d’administració del tractament de 2/3 hores a només 6/7 minuts.

Aquesta millora comporta menys efectes adversos i major comoditat pels pacients i alhora permet alliberar espais assistencials obrint la possibilitat de tractar més malalts

L’Agencia Europea del Medicament ha avaluat positivament la nova proposta d’administració per via subcutània del  rituximab i es preveu que a principis del 2015 ja estigui disponible al mercat espanyol.

L’ estudi internacional, que ha comptat amb la participació de 61 centres hospitalaris de 22 països diferents, ha estat liderat per l’equip d’hematologia de l’Hospital del Mar

Barcelona, a 30 de juliol de 2014.- El servei d’Hematologia de l’Hospital del Mar acaba de publicar un article científic a la prestigiosa Journal of Clinical Oncology sobre com reduir el temps d’administració del tractament de manteniment del limfoma fol·licular de 2/3 hores a només 6/7 minuts, amb menys efectes adversos i major comoditat pels pacients. L’estudi ha estat promogut per la farmacèutica ROCHE.

Actualment el tractament per als pacients amb un limfoma fol·licular consisteix en l’administració inicial de quimioteràpia i anticossos monoclonals -és el que s’anomena inmunoquimioteràpia- i en un tractament de manteniment basat en l’ús d’anticossos monoclonals. L’anticòs monoclonal emprat, el rituximab, és eficaç i ben tolerat, però requereix volums de concentració molt alts i això fa que la seva administració per via endovenosa requereixi d’entre dues hores i mitja i tres hores per sessió de tractament.

Amb aquest estudi hem establert la concentració de rituximab necessària per administrar-lo subcutàniament, com alternativa al tractament endovenós estàndard. S’ha determinat que una administració subcutània fixa de 1400 mg és comparable a 375mg/m2 per via intravenosa, amb perfils de seguretat similars, però amb una reducció dels temps d’administració de 2/3 hores a només 6/7 minuts per cada sessió de tractament”, explica el Dr. Salar, hematòleg de l’Hospital del Mar i investigador principal de l’estudi.

Per aconseguir-ho s’ha hiperconcentrat el rituximab fins a dotze vegades i s’ha afegit un enzim que n’afavoreix l’absorció i eficiència subcutània. El rituximab subcutani s’administra en una dosi fixa de 1400 mg independent del pes i de la superfície corporal del pacient. A més, aquesta nova via d’administració presenta l’avantatge addicional de que els vials de tractament arriben preparats des de la farmacèutica i no es requereix de preparació prèvia ni de manipulació per part dels professionals sanitaris, el que minimitza la possibilitat d’errors.

La reducció en el temps d’administració suposa un gran avantatge pels pacients, i a més, s’ha calculat que aquest canvi en la via d’administració permetria alliberar entre 109 i 219 espais de tractament a l’any en un hospital mitjà, obrint la possibilitat de poder tractar més pacients i ajudant a fer més sostenible l’actual sistema sanitari” afegeix el Dr. Salar.

L’Agencia Europea del Medicament (EMA)  va fer el passat 29 d’abril l’avaluació positiva  per a l’administració per via subcutània del rituximab i es preveu que a principis del 2015 ja estigui disponible al mercat espanyol.

El limfoma fol·licular és un càncer de les cèl·lules B que afecta generalment a adults, amb una edat de diagnosi mitjana de 60 anys. És el segon tipus de limfoma en freqüència, representant aproximadament el 20-30 % del total. La seva taxa d′incidència és de 5-7/100.000 habitants any. Es considera un càncer de creixement lent, el que el fa molt difícil de curar ja que la quimioteràpia tradicional destrueix essencialment les cèl·lules de creixement ràpid. Els nous règims de tractament basats en la immunoquimioteràpia, han permès que la supervivència mitjana hagi millorat substancialment fins arribar als 15 anys.

Des del punt de vista clínic la seva presentació sol ser en estadis avançats (III-IV) i afecta predominantment els ganglis, la melsa i la medul·la òssia; en ocasions també la sang perifèrica i llocs extranodals.

El servei d’Hematologia de l’Hospital del Mar treballa des de fa anys per millorar l’eficàcia amb l’administració ràpida de tractaments, amb l’objectiu de millorar la confortabilitat dels pacients. L’any 2006 va aconseguint reduir la durada del tractament de rituxumab per via endovenosa de 2/3 hores a 90 minuts.  L’experiència adquirida durant aquest anys els ha posicionat per a coordinar ara aquest important estudi d’ampli abast internacional.

Article de referència

Salar A, Avivi I, Bittner B, Bouabdallah R, Brewster M, Catalani O, Follows G, Haynes A, Hourcade-Potelleret F, Janikova A, Larouche JF, McIntyre C, Pedersen M, Pereira J, Sayyed P, Shpilberg O, Tumyan G. Comparison of Subcutaneous Versus Intravenous Administration of Rituximab As Maintenance Treatment for Follicular Lymphoma: Results From a Two-Stage, Phase IB Study. J Clin Oncol 2014

____________________________________

Hematólogos del Hospital del Mar presentan un importante avance en el tratamiento de los linfomas

Sólo cambiando la vía de administración del fármaco de  endovenosa a subcutánea a los pacientes con linfoma folicular, el segundo tipo más frecuente, se reduce el tiempo de administración del tratamiento de 2/3 horas a sólo 6/7 minutos.

Esta mejora conlleva menos efectos adversos y mayor comodidad para los pacientes y al mismo tiempo permite liberar espacios asistenciales ampliando la posibilidad de tratar más enfermos

La Agencia Europea del Medicamento ha evaluado positivamente la nueva propuesta de admimistración poer vía subcutánea del  rituximab y se prevé  que a principios del 2015 ya esté disponible en el mercado español.

El estudio internacional, que ha contado con la participación de 61 centros hospitalarios de 22 países diferentes, ha sido liderado por el equipo de Hematología del Hospital del Mar

 

Barcelona, a 30 de julio de 2014. - El servicio de Hematología del Hospital del Mar acaba de publicar un artículo científico en la prestigiosa Journal of Clinical Oncology sobre cómo reducir el tiempo de administración del tratamiento de mantenimiento del linfoma folicular de 2/3 horas a sólo 6/7 minutos, con menos efectos adversos y mayor comodidad para los pacientes. El estudio ha sido promovido por la farmacéutica ROCHE.

Actualmente el tratamiento para los pacientes con un linfoma folicular consiste en la administración inicial de quimioterapia y anticuerpos monoclonales-es lo que se llama inmunoquimioteràpia-y en un tratamiento de mantenimiento basado en el uso de anticuerpos monoclonales. El anticuerpo monocloral empleado, el rituximab, es eficaz y bien tolerado, pero requiere volúmenes de concentración muy altos y esto hace que su administración por vía endovenosa requiera de entre dos horas y media y tres horas por sesión de tratamiento.

"Con este estudio hemos establecido la concentración de rituximab necesaria para administrarlo subcutáneamente, como alternativa al tratamiento endovenoso estándar. Se ha determinado que una administración subcutánea fija de 1400 mg es comparable a 375mg/m2 por vía intravenosa, con perfiles de seguridad similares, pero con una reducción de los tiempos de administración de 2/3 horas a sólo 6/7 minutos por cada sesión de tratamiento ", explica el Dr. Salar, hematólogo del Hospital del Mar e investigador principal del estudio.

Para conseguirlo se ha hiperconcentrado el rituximab hasta doce veces y se ha añadido una enzima que favorece la absorción y eficiencia subcutánea. El rituximab subcutáneo se administra en una dosis fija de 1400 mg independientemente del peso y de la superficie corporal del paciente. Además, esta nueva vía de administración presenta la ventaja adicional de que los viales de tratamiento llegan preparados desde la farmacéutica y no se requiere de preparación previa ni de manipulación por parte de los profesionales sanitarios, lo que minimiza la posibilidad de errores.

 "La reducción en el tiempo de administración supone una gran ventaja para los pacientes, y además, se ha calculado que este cambio en la vía de administración permitiría liberar entre 109 y 219 espacios de tratamiento al año en un hospital medio, abriendo la posibilidad de poder tratar más pacientes y ayudando a hacer más sostenible el actual sistema sanitario "añade el Dr. Salar.

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) hizo el pasado 29 de abril la evaluación positiva para la administración por vía subcutánea de rituximab y se prevé que a principios del 2015 ya esté disponible en el mercado español.

El linfoma folicular es un cáncer de las células B que afecta generalmente a adultos, con una edad de diagnóstico media de 60 años. Es el segundo tipo de linfoma en frecuencia, representando aproximadamente el 20-30% del total. Su tasa de incidencia es de 5-7/100.000 habitantes año. Se considera un cáncer de crecimiento lento, lo que lo hace muy difícil de curar ya que la quimioterapia tradicional destruye esencialmente las células de crecimiento rápido. Los nuevos regímenes de tratamiento basados ??en la immunoquimioteràpia, han permitido que la supervivencia media haya mejorado sustancialmente hasta llegar a los 15 años.

Desde el punto de vista clínico su presentación suele ser en estadios avanzados (III-IV) y afecta predominantemente a los ganglios, el bazo y la médula ósea; en ocasiones también la sangre periférica y lugares extranodales.

El servicio de Hematología del Hospital del Mar trabaja desde hace años para mejorar la eficacia de la administración rápida de tratamientos, con el objetivo de mejorar la confortabilidad de los pacientes. En el año 2006 ya consiguió reducir la duración del tratamiento de rituxumab por vía endovenosa de 2/3 horas a 90 minutos. La experiencia adquirida durante estos años los ha posicionado para coordinar ahora este importante estudio de amplio alcance internacional.

Artículo de referencia


 

Salar A, Avivi Y, Bittner B, Bouabdallah R, Brewster M, Catalani O, Follows G, Haynes A, Hourcade-Potelleret F, Janikova A, Larouche JF, McIntyre C, Pedersen M, Pereira J, Sayyed P, Shpilberg O, Tumyan G. Comparison of Subcutaneous Versus Intravenous Administration of Rituximab As Maintenance Treatment for Follicular Lymphoma: Results From a Two-Stage, Phase IB Study. J Clin Oncol 2014

 

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   


Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2019, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.